فرم ثبت نام در همایش معرفی فرصت های سـرمایه گذاری در پروژه های تامین خدمات شناوری شرکت ملی نفت ایران - تهران 24 فروردین ماه 1400
مشخصات شرکت
* نام کامل شرکت
* زمینه فعالیت شرکت
* نشانی شرکت
* شناسه ‌ملی
* شماره تلفن شرکت
* شماره فکس شرکت
در این بخش مشخصات (مدیر عامل/نماینده ی مدیرعامل) را وارد نمایید
* نام * نام خانوادگی
* شماره ملی * شماره همراه
شماره تلفن پست الکترونیکی
تاریخ ثبت نام1400/03/25 02:57:14