فرم ثبت نام در همایش معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری درپروژه های تامین خدمات شناوری شرکت ملی نفت ایران - تهران 26 مهرماه 1401
مشخصات شرکت
* نام کامل شرکت
* زمینه فعالیت شرکت
* نشانی شرکت
* شناسه ‌ملی
* شماره تلفن شرکت
* شماره فکس شرکت
در این بخش مشخصات (مدیر عامل/نماینده ی مدیرعامل) را وارد نمایید
* نام * نام خانوادگی
* شماره ملی * شماره همراه
شماره تلفن پست الکترونیکی
تاریخ ثبت نام1401/07/05 09:21:09