15:501399/12/12
فراخوانهمایش معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در تامین خدمات شناوری
شرکت ملی نفت ایران در نظر دارد همایش معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری ...
14:351398/11/30
خبرنشست معرفی فرصت‌ها و چارچوب سرمایه‌گذاری BOO برگزار شد
پیرو فراخوان منتشر شده، نشست معرفی فرصت‌ها و چارچوب سرمایه‌گذاری ...
16:481398/11/16
فراخواننشست معرفی فرصت‌ها و چارچوب سرمایه‌گذاری
فراخوان شرکت در نشست معرفی فرصت‌ها و چارچوب سرمایه‌گذاری در پروژه‌های ...
آرشیو