بروزرسانی: فهرست پروژه‌های EPC و EPCF شرکت ملی نفت ایران
آشنایی با مدل پیمان EPCF/EPDF
1